STATUTUL ASOCIAȚIEI

SOCIETATEA MICOLOGICĂ DIN ROMÂNIA

(SMR)

 

Art. 1 Statutul legal

Asociația „Societatea Micologică din România” (SMR) este organizată și funcționează conform prevederilor din Articol 2, alin. 3 și 4, Articolul 3 și Articolul 4 din Decretul nr. 8/1989 și conform prevederilor din Articolul 28 și Articolul 31 din Decretul nr. 31/1954, cu modificările și completările conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Misiune și principii

Asociația „Societatea Micologică din România” (SMR) este o societate științifică și de popularizare, apolitică și nepatrimonială.

Art. 3 Scop

Scopul Asociației „Societatea Micologică din România” (SMR) constă în promovarea micologiei ca știință, inventarierea, monitorizarea și conservarea speciilor din micobiota spontană a României.

Art. 4 Obiective

Obiectivele organizației sunt:

 • promovarea cercetărilor științifice în domeniul micologiei;
 • popularizarea cunoștințelor despre fungi și a utilizării lor în diverse domenii ale activității umane (biotehnologii, biodegradare, cultura ciupercilor comestibile și medicinale, valorificarea sustenabilă a speciilor cu valoare economică etc.);
 • prevenirea intoxicațiilor cu ciuperci;
 • prevenirea și combaterea bolilor determinate de fungi la om, plante și animale;
 • monitorizarea macromicetelor considerate periclitate și a micromicetelor de carantină fitosanitară în conformitate cu legislația națională în vigoare;
 • conservarea habitatelor specifice unor categorii ecologice de ciuperci;
 • implicarea în implementarea strategiilor privind conservarea biodiversității micologice in situ și ex situ;
 • realizarea unei baze de date la nivel național cu micobiota României și cu bibliografia de specialitate din domeniul micologiei;
 • promovarea unor inițiative legislative privitoare la conservarea diversității micologice;
 • pregătirea științifică a unor persoane autorizate să verifice activitatea cu ciuperci în puncte de interes: piețe agroalimentare, bariere de intrare în zona urbană, bariere forestiere, întreprinderi de prelucrare a ciupercilor pentru export;
 • editarea revistei Mycobiota României;
 • voluntariat implicând categorii de persoane interesate de activitățile societății.

Art. 5 Mijloace de realizare

Mijloacele de realizare a obiectivelor sunt:

 • organizarea de expoziții de ciuperci proaspete comestibile, toxice și otrăvitoare;
 • realizarea unor materiale în scopul popularizării cunoștințelor despre ciuperci (cărți, determinatoare, broșuri, afișe, pliante etc.);
 • înființarea unui website și a unor pagini oficiale pe rețelele de socializare;
 • crearea unei baze de date proprii cu listele de macromicete identificate cu prilejul organizării expozițiilor de ciuperci proaspete;
 • organizarea de cursuri pentru inițierea în cunoașterea ciupercilor;
 • organizarea unor programe/proiecte de educație ecologică în spiritul conservării speciilor de ciuperci;
 • susținerea unor programe de formare a taxonomiștilor în domeniul micologiei;
 • organizarea de excursii micologice în tară și în străinătate;
 • sprijinirea înființării societăților micologice locale;
 • implicarea rețelei de unități farmaceutice din mediul urban și rural în preluarea unor aspecte privind popularizarea cunoștințelor despre categorii de ciuperci;
 • organizare tabere micologice și manifestări științifice cu participare națională și internațională;
 • acordarea de consultanță și asistență de specialitate;
 • colaborarea cu societăți micologice și instituții de profil din tară și din străinătate;
 • workshop-uri cu materiale ilustrative și studii de caz.

Art. 6 Denumirea, sediul și durata de Funcționare a Asociației

6.1. Denumirea asociației este Societatea Micologică din România” (SMR)

Denumirea va fi înscrisă în toate documentele și actele emise de aceasta. În caz de necesitate, se adaugă adresa sediului, contul bancar și codul fiscal. Asociația are siglă: este acronimul SMR stilizat cu un spațiu decupat în formă de ciupercă cu picior și miceliu la nivelul literei R, de culoare bleumarin, având subscris cu fonturi mici de aceeași culoare denumirea completă – Societatea Micologică din România.

6.2. Sediul asociației „Societatea Micologică din România(SMR) este situat în Gradina Botanică „Anastasie Fătu”, Strada Dumbrava Roșie, nr. 7-9, Iași. În documentele oficiale, asociația utilizează un antet propriu, sigla proprie și ștampila.

Asociația „Societatea Micologică din România(SMR) poate avea filiale sau poate deschide birouri în țară, poate înființa grupuri de lucru aferente preocupărilor membrilor, putându-se asocia cu organizații din tara și din afara granițelor în conformitate cu prezentul statut și cu acordul Adunării Generale.

6.3. Durata de funcționare

Durata de funcționare a asociației este nedeterminată.

Art.7 Membrii

Poate deveni membru al Societății Micologice din România orice persoană fizică sau juridică, care acceptă statutul societății și acționează pentru realizarea scopului societății.

7.1. Categorii de membri:

membri activi cu drept de vot:

 • membrii activi contribuie în mod curent la desfășurarea activității societății. Primirea în societate a membrilor activi se face pe bază de cerere scrisă, cu plata cotizației anuale.

membri de onoare cu drept de vot:

 • membrii de onoare pot fi cetățeni români sau străini care au merite deosebite în domeniul micologiei sau al căror aport la funcționarea și activitățile SMR sunt de mare însemnătate. Membrii de onoare sunt aleși de Adunarea Generală și nu plătesc cotizație.

membri simpatizanți fără drept de vot:

 • membrii simpatizanți sunt persoane care acceptă statutul societății, participă la realizarea scopului societății, dar care prin natura preocupărilor lor profesionale sau personale nu pot participa permanent la activitățile societății. Membrii simpatizanți plătesc 50% din cuantumul cotizației anuale ale membrilor activi.

– membri persoane juridice:

 • membri persoane juridice pot fi: societăți micologice locale, instituții publice și private cu preocupări în activități de educație și cercetare, întreprinderi private cu activități conexe micologiei, instituții publice și organizații non-guvernamentale cu preocupări în domeniul inventarierii, monitorizării și conservării biodiversității sau în domeniul protecției mediului etc. Entitățile enumerate pot deveni membri SMR dacă manifestă interes pentru desfășurarea și dezvoltarea activității societății, compatibile cu scopul și obiectivele SMR. Membrii persoane juridice plătesc cotizație în cuantum dublu fată de cotizația membrilor activi.

7.2. Condiții de aderare

Admiterea ca membru activ se face pe baza unei cereri scrise adresată Comitetului Director.

Titlul de membru de onoare poate fi acordat de Adunarea Generală la recomandarea Comitetului Director. Această desemnare trebuie să fie însoțită de o motivare a propunerii realizate.

Persoane sau instituții care fac comerț cu ciuperci comestibile și medicinale pot deveni membri numai dacă respectă convențiile internaționale în acest domeniu.

7.3. Pierderea calității de membru asociat

Calitatea de membru al SMR se poate pierde în unul din următoarele cazuri:

 • membrul asociației își prezintă demisia în scris;
 • cotizația nu a fost achitată în timpul prevăzut de regulamentele și hotărârile interne;
 • încălcarea gravă a eticii profesionale și morale sau pentru acte incompatibile cu scopul și obiectul de activitate al SMR;
 • revocarea calității de membru, prin votul Adunării Generale.

Art. 8. Drepturile Membrilor

Membrii societății au următoarele drepturi:

 • de a participa și de își exprima liber opinia în toate reuniunile oficiale ale societății;
 • de a participa cu drept de vot la reuniunile Adunării Generale și la evenimentele organizate de societate;
 • de a participa la activitățile desfășurate de societate;
 • de a alege și de a fi aleși în structurile de conducere ale societății;
 • de consultare și de petiționare a organismelor de conducere;
 • de a beneficia de toate mijloacele de informare și documentare ale societății;
 • de a avea acces la informații privind activitatea curentă a societății;
 • de a purta însemnele societății;
 • de a beneficia, la cerere, de consultanță științifică de specialitate;
 • de a participa la programele de cercetare, perfecționare și educație și la manifestările organizate de către societate.

Art.9 Obligațiile membrilor și organismelor de conducere

9.1.Membrii societății au următoarele obligații:

 • să respecte statutul și dispozițiile legale privind funcționarea societății;
 • să îndeplinească hotărârile organismelor de conducere ale Societății Micologice din România;
 • să achite cotizația anuală, stabilită de către Adunarea Generală;
 • să participe activ la toate acțiunile inițiate, în concordanță cu scopul și obiectul de activitate stipulate în statut, respectiv statutul de membru/categoria de membru (membru activ, membru simpatizant);
 • să susțină și să contribuie la dezvoltarea SMR;
 • să promoveze imaginea SMR.

Membrii care nu achită cotizația timp de un an calendaristic pierd calitatea de membru al societății.

9.2.Organismele de conducere au următoarele obligații:

 • să respecte și să susțină îndeplinirea scopului și obiectului de activitate ale societății;
 • să asigure, prin mijloace legale, dezvoltarea societății, atragerea și utilizarea eficientă a fondurilor;
 • să atragă noi membri;
 • să se implice în lansarea și realizarea de proiecte de cercetare și educație.

Art. 10 Patrimoniul

10.1. Patrimoniul societății se constituie din:

 • cotizația membrilor;
 • bunuri mobile și imobile, înregistrate și gestionate conform normelor legale în vigoare;
 • donații, subvenții, succesiuni, sponsorizări, proiecte desfășurate de societate cu finanțare din afara acesteia, alte surse de finanțare;
 • dobânzi bancare;
 • veniturile acțiunilor cu caracter filantropic.

10.3. Veniturile realizate se utilizează pentru:

 • dotarea tehnică și logistică a societății;
 • constituirea fondurilor de rezervă și de dezvoltare;
 • burse, mobilități și premii;
 • cheltuieli pentru elaborarea și realizarea unor proiecte educaționale proprii;
 • cheltuieli pentru publicații și pentru promovarea imaginii;
 • cheltuieli administrative;
 • cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea unor activități de cercetare, inventariere, monitorizare și conservare în domeniul micologiei;
 • retribuții;
 • alte cheltuieli prevăzute de lege.

Art. 11 Toate veniturile vor fi înscrise în registre de către cenzor. Cenzorul răspunde de corectitudinea datelor incluse în registre.

Art. 12 Gestionarea patrimoniului asociației este realizat cu respectarea legilor, statutului și regulamentelor de ordine interioară.

Art. 13 Organele de conducere, administrare și control ale Societății Micologice din România sunt:

a) Adunarea Generală;

b) Comitetul Director;

c) Cenzorul.

Art. 14 Adunarea Generală

14.1. Adunarea Generală reprezintă organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor deplini (cu drept de vot) și este cel mai înalt for de decizie al societății.

La reuniunile Adunării Generale participă toți membrii cu drept de vot: membrii activi și membrii de onoare.

De asemenea, pot participa în scop consultativ, personalități publice, reprezentanți guvernamentali ai instituțiilor de stat, academice, ONG-uri, media și ai altor organizații și instituții similare, dar fără a avea drept de vot.

14.2. Adunarea Generală se întrunește o dată pe an în ședințe ordinare și în ședințe extraordinare ori de cate ori apar probleme a căror rezolvare nu poate fi amânată până la reuniunea ordinară.

Adunarea Generală se întrunește în urma convocării membrilor de către Comitetul Director.

Adunarea generală poate fi convocată în mod excepțional și la solicitarea a cel puțin o treime din numărul membrilor societății.

Pentru a funcționa statutar, Adunarea Generală trebuie să întrunească un cvorum. Numărul minim de membri care pot participa la adunare astfel încât aceasta să fie întrunită statutar este 50%+1 din membrii cu drept de vot.

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă în cazul în care nu este prevăzută o altă majoritate în Regulamentul de Organizare Internă.

Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii pentru toți membrii asociației.

Art. 15 Atribuțiile Adunării Generale

Adunarea Generală are următoarele competențe:

 • alegerea Comitetului Director prin vot secret și a Cenzorului;
 • hotărârea unor modificări sau completări la statutul societății;
 • stabilirea obiectivelor societății;
 • admiterea și excluderea membrilor, conform statutului;
 • validarea conducerii Comitetului Director;
 • adoptarea programului strategic și a planurilor manageriale anuale;
 • să primească raportul anual și să îl aprobe;
 • să evalueze și să aprobe activitatea fiecărui membru al Comitetului Director pe baza raportului anual;
 • controlează activitatea Comitetului Director și modul de gestionare a resurselor;
 • numește cenzorul;
 • aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a bilanțului contabil.

Art. 16 Comitetul Director

Comitetul Director este format din președinte, 2 vicepreședinți, secretar științific și trezorier. Comitetul Director este ales de Adunarea Generală și are un mandat de cinci ani. Pentru președinte sunt admise două legislaturi succesive.

Comitetul Director are următoarele atribuții:

 • aplică deciziile Adunării Generale;
 • conduce activitatea intre ședințele Adunării Generale;
 • aprobă organigrama și politica de personal;
 • elaborează programul strategic, planurile manageriale anuale și rapoartele de activitate;
 • primește și examinează raportul financiar al anului în curs și stabilește proiectele de venituri și cheltuieli pentru anul următor;
 • stabilește cotizația anuală a membrilor;
 • aprobă cererile de admitere în organizație.

PREȘEDINTELE:

 • coordonează activitatea întregii societăți;
 • prezidează Comitetul Director;
 • reprezintă asociația în relațiile interne și internaționale;
 • semnează în numele și pentru asociație în relația cu instituțiile bancare și financiare.

VICEPREȘEDINTELE:

 • înlocuiește Președintele în caz de absență, boală sau revocare;
 • verifică și coordonează activitatea pe filiale.

SECRETARUL ȘTIINȚIFIC:

 • conduce și răspunde de activitatea administrativă a organizației;
 • convoacă Comitetul Director, atunci când apar probleme deosebite.

CENZORUL:

 • verifică modul în care este administrat patrimoniul;
 • întocmește rapoartele și le prezintă Adunării Generale;
 • poate participa la ședințele Comitetului Director fără drept de vot;
 • îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

Art. 17 Dizolvarea SMR

În cazul dizolvării societății bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri se pot transmite către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită de Adunarea Generală și cu respectarea art. 60 din O.G. nr.26/2000 și a oricăror norme legale în vigoare la acea dată.

Art. 18 Dispoziții finale

SMR poate înființa filiale și grupuri de lucru în toată țara.

Prevederile prezentului Statut se completează cu normele legale în vigoare.

 


Ultima actualizare: 09/10/2018